تلفن:
乐动体育有限公司官网
乐动体育有限公司官网

ما شما را با صنعت را فراهم منجر تجهیزات تست،

سیستمآنلاینپیشرفتهوراهحل،درهرنقطهدرجهاناست。

خانه محصولات تسترسوئیچ

سوئیچPLCهایکنترلخطیتسترپنوماتیکپلاگینسوکتتجهیزاتتستIEC61058.1 / IEC60884

سوئیچPLCهایکنترلخطیتسترپنوماتیکپلاگینسوکتتجهیزاتتستIEC61058.1 / IEC60884

  • سوئیچPLCهایکنترلخطیتسترپنوماتیکپلاگینسوکتتجهیزاتتستIEC61058.1 / IEC60884
  • سوئیچPLCهایکنترلخطیتسترپنوماتیکپلاگینسوکتتجهیزاتتستIEC61058.1 / IEC60884
  • سوئیچPLCهایکنترلخطیتسترپنوماتیکپلاگینسوکتتجهیزاتتستIEC61058.1 / IEC60884
  • سوئیچPLCهایکنترلخطیتسترپنوماتیکپلاگینسوکتتجهیزاتتستIEC61058.1 / IEC60884
  • سوئیچPLCهایکنترلخطیتسترپنوماتیکپلاگینسوکتتجهیزاتتستIEC61058.1 / IEC60884
سوئیچPLCهایکنترلخطیتسترپنوماتیکپلاگینسوکتتجهیزاتتستIEC61058.1 / IEC60884
فاتمسول:
محلمنبع: چین
نامتجاری: HongCe
گواهی: Tuv, its, csa, bv, sgs, cnas
شمارهمدل: SOL-2
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: ۱عدد
قیمت: Negotiatable
جزئیاتبستهبندی: تستههلا
زمانتحویل: 30روز
شرایطپرداخت: T / T
قابلیتارائه: 10 مجموعه در هر ماه
مخاطب
توضیحاتمحصولجزئیات
ایستگاهکار: 4 حالترانندگی: پنوماتیک 5 ~ 8kg / cm2
سیستمهایکنترل: کنترلPLC رابطکاربری: صفحه لمسی LCD رنگی
برجسته:

开关寿命试验机

PLCکنترلخطیسوئیچخطیتسترتجهیزاتتستسوکتپنکهپنوماتیکIEC61058.1 / IEC60884اطلاعات مربوط به محصول


تجهیزاتآزمایشسوئیچسوکتپلاگینبرایIEC61058.1،IEC60884وIEC60669.1استاندارداستفادهمیشود،اینموردبرایظرفیتسوئیچنصبهایالکتریکیثابتومشابهمشابهوتستزندگیمفیداست。هدفآنازبررسیسوئیچایناستکهآیادراستفادهعادیمیتوانددربرابرآسیبهایمکانیکیوخستگیالکتریکیمقاومتکندواگرپدیدههایچسبندگیوجودداشتهباشدیاپدیدههایبستهیاقطعشدهطولانیوجودداشتهباشد،بررسیکنیدکهآیاساییدگیبیشازحدوسایرپیامدهایمضرباآنوجودداردیاخیر。اینیکتجهیزاتویژهبرایماشینزندگیمکانیکیسوئیچوتستراستقامتبرقیاست。
دستگاهآزمایشتصویبسیستمکنترلصفحهنمایشلمسیPLC 4ایستگاهکنترلمستقل،درایوپنوماتیک،بهدلیلعملکردهایقابلبرنامهریزیقدرتمند،میتواندتستسوئیچهایدکمهای،سوئیچهایضامن،سوئیچهایراکر،سوئیچهایفشاروکششوسوئیچهایخطیمربوطهوپلاگینوسوکتراانجامدهدتستزندگیمجهزبهبار(مقاومت،القایی،خازنی)برایانجامآزمایشبار،ومجهزبهسیستمکنترلمربوطهاست。هنگامیکهسوئیچپیوندخوردهاستیاازکارخارجنشدهومنجربهاتصالمداومیاقطعآنمیشوید،زنگخطاییدرآنوجودخواهدداشتوتعدادمتناظرآزمایشهاراضبطمیکنید،هنگامرسیدنبهزمانهایموردنیاز،زنگهشدارمییابد。هنگامیکهزنگخطررخمیدهد،آزمایشبهطورخودکارمتوقفمیشود。ایندستگاهکاملباظاهریزیبا،کاربردیوکاربردیآسان،یکآزمایشگاهاساسیبرایبخشهایبازرسیکیفیت،موسسهتحقیقوتوسعهبرایآزمایشعملکردایمنیمحصولاتخانگیمرتبطاست。

پارامترهایفنی

نه

مورد

مولفههای

1

منبعتغذیه

AC220V±10٪ / 50Hz یا AC110V ، 60Hz

2

ایستگاه

4 -موقعیت،ایستگاهاولودومسوئیچخطیاستوایستگاهسوموچهارمپلاگینوسوکتاستکهازدوطرفبهصورتمتقارنتوزیعشدهاست

3.

رابطکاربری

صفحه لمسی LCD رنگی

4

حالترانندگی

پنوماتیک 5 ~ 8kg / cm2

5

سیستمکنترل

کنترلPLC

6

زمانتست

999999s 0، ، می تواند از پیش تعیین شده باشد

7

زمانشکست

99.9 .9 ، می تواند از پیش تعیین شده است

8

زماننزدیک

99.9 .9 ، می تواند از پیش تعیین شده است

9

سفرآزمایشی

خطی: 100 mm 100 میلی متر ، قابل تنظیم

10

سرعتتست

خطی: 0 mm 100 میلی متر در ثانیه ، قابل تنظیم

11

فشارجو

80 ~ 106 kpa

12

دمای محیط ، رطوبت نسبی

5 ~ 40°c ، (90 20 20) rh

13

محلکار

بدونلرزششدید،لرزش،تداخلالکترومغناطیسی،گردوغبار،
گازهای غیر انفجاری و خورنده ، اتلاف حرارت خوب

14

ابعادووزن

长*宽*高= 880 * 730 * 520mm ، 120kg

اطلاعاتتماس
乐动体育有限公司官网

تماسباشخص:销售

تلفن:+ 8618826455520

ارسال درخواست خود را به طور مستقیم به ما
سایرمحصولات
乐动体育有限公司官网
ساختمانD2،金پارکصنعتی،داشیخیابان،番禺با،گوانگژو،گوانگدونگ
تلفن:86 - 18826455520
手机网站 隐私政策 چینکیفیتخوبکمیسیونمستقلانتخاباتتجهیزاتتستتامینکننده。LD投注
Baidu