تلفن:
乐动体育有限公司官网
乐动体育有限公司官网

ما شما را با صنعت را فراهم منجر تجهیزات تست،

سیستمآنلاینپیشرفتهوراهحل،درهرنقطهدرجهاناست。

خانه محصولات

کابلتجهیزاتتست

چت im آنلاین در حال حاضر
گواهی
广州چی乐动滚球乐动体育有限公司官网نHongCe设备有限公司有限公司گواهینامهها
广州چی乐动滚球乐动体育有限公司官网نHongCe设备有限公司有限公司گواهینامهها
نظراتمشتریان
بابت تحویل و البته برای خود تجهیزات متشکرم。حملونقلبهخوبیپیشرفتوتجهیزاتتستهماکنوندراینجاقراردارندوآمادهاستفادههستند(تصویررامشاهدهکنید)。برداشتاولبسیارخوباستونصبوهمچنیناولینآزمایشموفقیتآمیزبودند。حتی پلاگین瑞士در سیم برق مونتاژ شده است。:-)

——آقای مارتین کائمپف

انگلیس عزیز، از ایمیل شما سپاسگزارم!2ضبله،ماربهپنالتیرابرای2روزپیشدریافتکردیم!بهنظرمیرسدکهبهخوبیکارمیکند؛)اگردرخواستهایبیشتریوجوددارد،توسططرفما،ماباشماتماسدوباره!

——دیرکفلچر

حمل و نقل و تحویل بدون مشکل رفت。تجهیزاتبهخوبیساختهشدهوبهظاهرحرفهایمیباشند。همانطور که مشخص شده است عمل می کند。باتشکرازشمابرایکمکشما،اینکارباشماخوشحالم。

——برایانشرودر

لیلی عزیز، از پست الکترونیکی خود را و پیگیری!بله، محصولات خوب است، با تشکر!آخر هفته خوبی داشته باشید

——مایکللارسن

کابلتجهیزاتتست

(44)
دستگاهتستتغییرشکلحرارتیJIS C3112برایایستگاههایکابل3

دستگاهتستتغییرشکلحرارتیJIS C3112برایایستگاههایکابل3

各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各ک(الاستومر، پلی وینیل کلرید، پلی اتیل...ادامهمطلب
2021-10-27 16:29:51
دستگاهضدتستکابلتستتسترIEC 60227 - 2条款3.3 0 - 1

دستگاهضدتستکابلتستتسترIEC 60227 - 2条款3.3 0 - 1

تسترتخلیهبرایکابلهایعایقشدهپلیوینیلکلریدIEC 60227 - 2تسترخرگوشبندنافطراحیوساختهشدهاستمطابقبندIEC 60227 - 1بند5.6.3.3،IEC 60227 - 2بند3.3。اینموردبرایتستدرجهآسیبسیمپیچانعطافپذیرمور……ادامهمطلب
2021-08-02 19:05:37
تجهیزاتتستکابلIEC60335 4000立方厘米تسترپیریبمبهوااکسیژنبمب

تجهیزاتتستکابلIEC60335 4000立方厘米تسترپیریبمبهوااکسیژنبمب

تجهیزاتتستکابلIEC60335 / 4000厘米³بمباکسیژن——تستکنندهپیریبمبهواIEC60335-1بند22.32:قطعهبهطورآزاددربمباکسیژنمعلقمیشود،ظرفیتموثربمبحداقل10برابرحجمقطعهاست。بمب با اکسیژن حداقل 97٪ خالص…ادامهمطلب
2021-06-30 16:41:57
IEC60811تجهیزاتتستکابلدستگاهآمادهسازیقطعاتآزمایشدامب16.7لمتردردقیقه

IEC60811تجهیزاتتستکابلدستگاهآمادهسازیقطعاتآزمایشدامب16.7لمتردردقیقه

IEC60811تجهیزاتتستکابلدستگاهآمادهسازیقطعاتآزمایشدامب16.7لمتردردقیقهاطلاعاتمحصول:دستگاهتستمطابقباIEC60811-1-1: 2001،IEC60811-1-3: 2001،IEC60811-2-1: 2001و…است و برای تهیه دمبل تست قط…ادامهمطلب
2020-12-22 14:14:23
تجهیزاتاندازهگیریمقاومتدربرابرکششوکشش2 tکابلم2 t 390یلیمتر

تجهیزاتاندازهگیریمقاومتدربرابرکششوکشش2 tکابلم2 t 390یلیمتر

دستگاهاندازهگیریمقاومتدربرابرکششوکشیدگیکابلم2 t 390یلیمترکاربرد:ایندستگاهبرایانواعبستهبندیموادغذایی،منسوجات،لاستیک،پلاستیک،چرممصنوعی،نوار،الکترونیک،فلزوسایرصنایعمانندمواد……ادامهمطلب
2020-12-22 14:13:01
تجهیزاتتستکابالIEC 60811کسیژنبمب/تسترپیریبمبهوا200℃4议员

تجهیزاتتستکابالIEC 60811کسیژنبمب/تسترپیریبمبهوا200℃4议员

تجهیزاتتستکابالIEC 60811کسیژنبمب/تسترپیریبمبهوا200℃议员IEC60811-1-2بند8.3:پیریدربمباکسیژنقطعاتآزمایشیهمانطورکهدربناد9زنشریهEC 811-1-1مشخصشدهاستبایددردمایاتاقوبدونلمسکردن……ادامهمطلب
2020-12-22 14:11:33
40درجهسانتیگرادکابلتجهیزاتتستدمایپایینتستسرداتاق

40درجهسانتیگرادکابلتجهیزاتتستدمایپایینتستسرداتاق

درجهحرارتپایینوتستاتاقHDX1309پارامترهایفنی:اندازهآزمونداخلیL600×H500×W500mmاندازهحفراتوبیرونیL1700×H950×W850mmموادمحفظهداخلیورقفولادضدزنگ(SUS # 304)موادمحفظهبیرونیورقفولاد……ادامهمطلب
2020-09-18 17:53:03
在本方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方دستگ㶍㶫㶫ت

在本方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方دستگ㶍㶫㶫ت

自2016年6月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15在各各半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半بند 96.4-96.5 ...ادامهمطلب
2020-09-18 17:53:01
تجهیزاتتستکابلIEC60245لامپمقاومتدربرابرسیمهادیجهانی

تجهیزاتتستکابلIEC60245لامپمقاومتدربرابرسیمهادیجهانی

تجهیزاتتستکابلIEC60245لامپمقاومتدربرابرسیمهادیجهانیاستاندارد:IEC60245-1کابلهایعایقلاستیکی——دارایولتاژهایدارایطولتاوشام450/750وللت——قسمت1:الزاماتعمومی،IEC60245-2کابلهایعایقلاستیکی-…ادامهمطلب
2020-08-18 11:20:46
تجهیزاتتستکابلانعطافپذیر1000毫米0.33 m / s IEC60245-1

تجهیزاتتستکابلانعطافپذیر1000毫米0.33 m / s IEC60245-1

تجهیزاتتستکابل0.33 m / s IEC60245-1شکل1تستانعطافپذیریبرایکابلهایقابلانعطاففاصلمه1000یلیمترتستاستاندارد:IEC60245-1کابلهایعایقلاستیکی——دارایولتاژهایدارایرنجتاحداکثروشام450/750وللت……ادامهمطلب
2020-07-16 17:49:39
第1页共5页|< 1 2 3. 4 5 >|
乐动体育有限公司官网
ساختمانD2،金پارکصنعتی،داشیخیابان،番禺با،گوانگژو،گوانگدونگ
تلفن:86 - 18826455520
手机网站 隐私政策 چینکیفیتخوبکمیسیونمستقلانتخاباتتجهیزاتتستتامینکننده。LD投注
Baidu