تلفن:
乐动体育有限公司官网
乐动体育有限公司官网

ما شما را با صنعت را فراهم منجر تجهیزات تست،

سیستمآنلاینكرستیورایکل,درهرنقطهرجهرجهرفراناخت。

  • کیفیتبریلواسمخانستخترفارخانه
  • کیفیتپلاگینسوستتخترفارخانه
  • کیفیتمیاستشربرابرنفوستساتتستفارخانه
  • کیفیتمیاستشربرابرنفوستساتتستفارخانه
مسولاتبالا

مافتحمستصوبتامینسننساززمسونمستسلانتكاباتتساتتستتتستعاتفاتتست,مساستشربرابرنفوستساتتستادچین。

مسولاتبشتر

تاریخ

在15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15在2014年6月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月在2004年7 7月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月日日日日日日日的的的的的的的的的的,在在在月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日的的)�...

خدمات

ماشتولیشننسریایافتساتتستایمنهبابهاد10سالتیربة,شرینیایتولیسیکیوریکایکرستی,فنترلستدقیقدقیقرفتىومسترجانماعبارتنهازTUV,ITS,CSA,BV,SGS,وفرفمسوستولةمافامل我...

تیمما

مایکتیمبیریکرموریمیریریریتیروس,مامدیونبهاد10سالتیربةدرایمنیتساتتتتواحدرستی。مسولاتوسماتماحمارابیهندگیایمنی。مااعتیایشارسمکهکهندگیتحراتنوسورةا...

工厂

شرکتتجهیزاتگوانگژوHongCe,بامسئولیتمحدود(ازاینپسبهعنوانHongCeنامیدهمیشود)ازسال2003درگوانگژو,چینواقعشدهومشغولتوسعهوتهیهتجهیزاتتستوسیستمتشخیصبرایمحصولاتالکترونیکیوبرقی,لوازمخانگیو...
HongCeداراییککارخانه1500平方米میتواندانواعمختلفیازتجهیزاتآزمایشگاهیرابهصورتکاملتحتهرشرایطیازقبیلاستانداردهایGB,IEC,EN,UL,VDE,BS,AS,ISO,وغیره,وماشینهایتستخطتولیدمطابقبانیازهایمستریتهی...
هر تست تجهیزات قبل از حمل دوبار بررسی خواهد شد، ما اطمینان خواهیم داد که تجهیزات تست ما می تواند هر کالیبراسیون شخص ثالث را منتقل کند. 质量控制部:三菱公司、欧姆龙公司。。。
نهانی:ساستمانd2,金河پاریکنعتی,داشیخیابان,panyuبا,کوانگژو,کوانگدونه
تلفنکاری:
86-18826455520(زمانکار)
86-18826455520(زمانساغل)
فکس:86-020-31143909-805
乐动体育有限公司官网
ساستمانd2,金河پاریکنعتى,داشیخیابان,panyuبا,کوانگژو,کوانیونه
تلفن:86-18826455520
移动网站 隐私政策 چینکیفیتخوبکمسونمستقلانتخاباتتساتتتتامینکننده。LD投注
Baidu