Τηλ。::
乐动体育有限公司官网
乐动体育有限公司官网

Παρέχουμεσεσαςτονκύριοεξοπλισμόδοκιμήςβιομηχανίας),

προηγμένοσύστημαανοικτήςγραμμήςκαιλύση-οπουδήποτεστονκόσμο。

ΑρχικήΣελίδα Προϊόντα Ελεγκτήςδιακοπτών

Φορητοίηλεκτρικοίσυζευκτήρεςσυσκευώνθέρμανσηςαντίστασηςελεγκτώνυποδοχώνγιατουςκαυτούςόρους

Φορητοίηλεκτρικοίσυζευκτήρεςσυσκευώνθέρμανσηςαντίστασηςελεγκτώνυποδοχώνγιατουςκαυτούςόρους

  • Φορητοίηλεκτρικοίσυζευκτήρεςσυσκευώνθέρμανσηςαντίστασηςελεγκτώνυποδοχώνγιατουςκαυτούςόρους
  • Φορητοίηλεκτρικοίσυζευκτήρεςσυσκευώνθέρμανσηςαντίστασηςελεγκτώνυποδοχώνγιατουςκαυτούςόρους
  • Φορητοίηλεκτρικοίσυζευκτήρεςσυσκευώνθέρμανσηςαντίστασηςελεγκτώνυποδοχώνγιατουςκαυτούςόρους
  • Φορητοίηλεκτρικοίσυζευκτήρεςσυσκευώνθέρμανσηςαντίστασηςελεγκτώνυποδοχώνγιατουςκαυτούςόρους
Φορητοίηλεκτρικοίσυζευκτήρεςσυσκευώνθέρμανσηςαντίστασηςελεγκτώνυποδοχώνγιατουςκαυτούςόρους
Λεπτομέρειες:
Τόποςκαταγωγής: Κίνα
Μάρκα: HongCe
Πιστοποίηση: 校准证书(额外费用)
Αριθμόμοντέλου: HO6503
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότηταπαραγγελίας分钟: 1ομάδα
Τιμή: Negotiatable
Συσκευασίαλεπτομέρειες: Πρότυπα σ σκ κε ν ασ α ξαγωγ yr
Χρόνοςπαράδοσης: 30ημέρες
Όροιπληρωμής: 电汇、贝宝、承兑交单、西联汇款、速汇金、信用证
Δυνατότηταπροσφοράς: ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
Επικοινωνία
ΛεπτομερήςΠεριγραφήΠροϊόντος)
Καυτοίόροι: 120℃±2℃ Πολύκαυτοίόροι: 155℃±2℃
Θερμοκρασίαδοκιμής: 0 - 160° Χρόνοςδοκιμής: 0-99 ώρες 59 λεπτ
Υψηλόφως:

μηχανικόςελεγκτήςδιακοπτών

ελεγκτήςζωήςδιακοπτών

Iec60320-1πρόταση18日2συσκευήθέρμανσηςσυζευκτήρωνFigure13στουςκαυτούςόρους

Πρότυπα:Επιβεβαιώστεστοiec60320-1,πρόταση18日2τυποποιημένηαπαίτησηfigure13。

Εφαρμογή:Χρησιμοποιείταιγιατηδοκιμήτηςαντίστασηςθερμότηταςτουσυζευκτήραστουςκαυτούςόρουςκαιοιπολύκαυτοίόροι,αυτήησυσκευήυιοθετούντονέλεγχοθερμοκρασίας,ακριβήςεπίδειξηκαιανθεκτικός。

Δείγμαδοκιμής:Συζευκτήραςστουςκαυτούςόρουςκαιτουςπολύκαυτούςόρους。

Χαρακτηριστικόγνώρισμα:πρότυπαμόνοκατάλληλαγιατουςσυνδετήρεςστουςκαυτούςόρουςκαιτουςπολύκαυτούςόρουςπουδιευκρινίζονταιστιςτυποποιημένεςαπαιτήσειςiec60320-1。

Παράμετροι:

1.Παροχή ηλεκτρικο ρε υ υ ματο ζ: 120V/50Hz。

2.Οκολπίσκοςσυσκευών:

-120℃±2℃γιατουςσυνδετήρεςγιατουςκαυτούςόρους

-155℃±2℃γιατουςσυνδετήρεςγιατουςπολύκαυτούςόρους

10ΓιασυνδετήρεςΑ,οκολπίσκοςσυσκευώνείναι嵌装καιέχειένασάβανοτηςμόνωσηςτουυλικού。

16ΓιασυνδετήρεςΑ,οκολπίσκοςσυσκευώνεπιφάνεια-τοποθετείταικαιέχειένασάβανοτουυλικούμετάλλων。

3.Θερμοκρασίαδοκιμής:0 - 160°μπορείναπροετοιμαστεί

4.Χρόνοςδοκιμής:0 - 99ώρες59λεπτάμπορούνναπροετοιμαστούν

5.Κεντρικήαπόστασησυζευκτήρων:ΟμοιόμορφηρύθμισηαπότονκύκλοΦ175。

Αντίστασηστηθέρμανσητωνσυζευκτήρωνσυσκευώνγιατουςκαυτούςόρουςήτουςπολύκαυτούςόρους

Οισυζευκτήρεςσυσκευώνγιατουςκαυτούςόρουςκαιεκείνουςγιατουςπολύκαυτούςόρουςθααντισταθούντηθέρμανσηστηνοποίαμπορούνναυποβληθούναπόμιασυσκευήήάλλοεξοπλισμό。

Οισυνδετήρεςγιατουςκαυτούςόρουςκαιεκείνουςγιατουςπολύκαυτούςόρουςέτσιθακατασκευαστούνότιημόνωσητωνπυρήνωντουσκοινιούδενυποβάλλεταιστηνυπερβολικήθέρμανση。

Ησυμμόρφωσηελέγχεται,γιατουςσυνδετήρες,απότηδοκιμή18日2,και,γιατουςκολπίσκουςσυσκευών,απότηδοκιμή18日3。

Οισυνδετήρες可重新接线的εγκαθίστανταιμεέναμονωμένολάστιχοσκοινίτρεις-πυρήνων,πουέχειμιαδιατομικήπεριοχή1.5毫米²οιμη可重新接线的συνδετήρεςεξετάζονταιμετοσκοινίόπωςπαραδίδονται。

Οσυνδετήραςπαρεμβάλλεταιστονκολπίσκοσυσκευώνμιαςκατάλληληςσυσκευήςδοκιμής,έναπαράδειγματηςοποίαςδίνεταιστοσχήμα13日όπουπαραμένειγια96χ(τέσσεριςημέρες)。Καθ的όλητηδιάρκειααυτήςτηςπεριόδου,ηθερμοκρασίαστηβάσητωνκαρφιτσώνδιατηρείταισε:

120℃±2℃γιατουςσυνδετήρεςγιατουςκαυτούςόρους

155℃±2℃γιατουςσυνδετήρεςγιατουςπολύκαυτούςόρους。

10ΓιασυνδετήρεςΑ,οκολπίσκοςσυσκευώνείναι嵌装καιέχειένασάβανοτηςμόνωσηςτουυλικού。

16ΓιασυνδετήρεςΑ,οκολπίσκοςσυσκευώνεπιφάνεια-τοποθετείταικαιέχειένασάβανοτουμετάλλου。

Οικολπίσκοισυσκευώνείναιενόςτύπουπουαντιστοιχείστοσυνδετήραπουεξετάζεταικαιναέχειτιςκαρφίτσεςορείχαλκουτωνδιαστάσεωνπουδιευκρινίζονταιστοσχετικότυποποιημένοφύλλο。

Κατάτηδιάρκειατηςδοκιμής,ηάνοδοςθερμοκρασίαςστόσημείοτουχωρισμούτωνπυρήνωντουσκοινιούδενθαυπερβεί50Κ。

Φορητοίηλεκτρικοίσυζευκτήρεςσυσκευώνθέρμανσηςαντίστασηςελεγκτώνυποδοχώνγιατουςκαυτούςόρους0

' ' ' ' ' ' ' ' '

Έχουμετηναναπτυσσόμενηκαισχεδιάζονταςομάδαμας,οιοποίοιεξασφαλίζουντατεχνολογικάκαικαινοτόμαπροϊόνταμαςγιατουςπελάτες。
Γιαοποιουσδήποτεπελάτεςπουέχουντηνέαιδέαγιαμερικάπροϊόντα,ακριβώςξέρτε,μπορούμεσύμφωναμετηνιδέασαςναπαρέχουμεέναμοναδικόσχέδιοτωνπροϊόντων。

Τεχνικήυποστήριξη:

Όλοιοιεργαζόμενοίμαςείναιπεπειραμένοικαιειδικευμένοι。


Μετά απ古铁丝την ν πηρεσ α πώλησης:
Ηεργαζόμενεςομάδακαιοιομάδεςπωλήσεώνμαςμπορούνναεγγυηθούνμιαυπηρεσίαμεταπώλησηςγρήγορηςκαιυψηλήςαποδοτικότηταςγιατοπροϊόνμαςπουπωλείταιπαντούτουσφαιρικού。

Περίπουεμείς:

Η有限公司εξοπλισμούHongce广州,ΕΠΕείναικύριαεπιχείρησηστηβιομηχανίαεξοπλισμούεπιθεώρησης,πουκαθιερώνεταιτ2003οκαιπουβρίσκεται广东Κίνα。Ηεπιχείρησήμαςεισήγαγετονπροηγμένοεξοπλισμό,πουσυνδυάστηκεμετιςπερισσότερεςδιαδικασίεςπαραγωγήςπροηγμένηςτεχνολογίας,ακριβέςποιοτικόσύστημαελέγχουγιαναελέγξειτηνολόκληρηδιαδικασίατηςπαραγωγής。Ηεπιχείρησησυνδύασεμεδιάφορουςδιοικητικάπροσωπικάυψηλήςτεχνολογίαςκαιπροηγμένοεξοπλισμό,καιμαζίμετησύγχρονουςδιαχείριση,τοσχέδιουπολογιστώνκαιτονέλεγχο,ταπροϊόνταμαςέχουνφθάσειστοδιεθνέςπροηγμένοεπίπεδο。ΤοκαθορισμένοσχέδιοΕ&Αεπιχείρησης,παραγωγή,πωλήσειςωςένα,πουειδικεύεταιστηνπαραγωγήτουηλεκτρικούεξοπλισμούεπιθεώρησηςκαλωδίωντουβουλώματοςκαιτηςυποδοχής,τουμηχανικούεξοπλισμούδοκιμήςευρωστίαςτηςηλεκτρονικής,τουεξοπλισμούεπιθεώρησηςτουκινδύνου-πυρκαγιάςτωνηλεκτρονικών,τουεξεταστικούδείκτητουαντι-ηλεκτρικούκλονισμούκαιτηςεισόδουτωνστερεώναντικειμένων,τουγενικούεξοπλισμούεπιθεώρησης,καιάλλουμεταβλητούεξοπλισμούδοκιμής。Ταπροϊόνταμαςενισχύουντηνκαλήπώλησηστοεσωτερικόκαιστοεξωτερικό,καιέχουνκαθιερώσειτιςσχέσειςανεφοδιασμούμεδιάφορεςγνωστέςεπιχειρήσεις。

Στοιχείαεπικοινωνίας
乐动体育有限公司官网

ΥπεύθυνοςΕπικοινωνίας:陈盎格鲁

Τηλ。::+ 8618826455520

Στείλετε το ερώτημά σα ζ απε ν θε α ζ σε εμ α ζ
Άλλαπροϊόντα
乐动体育有限公司官网
建筑物D2,βιομηχανικόπάρκο金,οδός鱼汤,番禺,广州、广东
Τηλ。::86 - 18826455520
手机网站 隐私政策 ΚίνακαλήςποιότηταςΕξοπλισμόςδοκιμήςIECπρομηθευτής。LD投注
Baidu